กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ http://freevisitorcounters.com

Copyright © 2020 by ADSC  |  All Rights reserved  |  E-Mail: adscsu@su.ac.th
กองงาน
กองงานวิทยาเขต
กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์
จัดประชุมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (แบบออนไลน์)
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ .
ห้องประชุม อธ๑๓๐๒ ชั้น สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โครงการ "รณรงค์ลดการใช้กระดาษและพลาสติก"
กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัยรอง อธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
และนายสมหมาย ตันธุวปฐม ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต และบุคลากรกองงานวิทยาเขต ร่วมโครงการ
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม อธ ๑๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม